smlouva

Číslo smlouvy:

SMLOUVA O PRONÁJMU VĚCI MOVITÉ

uzavřená podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Pronajímatel

Nájemce

www.partyhrad.cz

Kateřina Květová

Klenovice 19

262 56  Milešov

IČ: 67258468

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo OP:

Tel.:

 1. PŘEDMĚT PRONÁJMU

Předmětem pronájmu jsou movité věci ve vlastnictví pronajímatele, a to zejména nafukovací atrakce a party

vybavení, včetně jejich příslušenství, v seznamu níže (dále jen „předmět pronájmu“). Nájemce není oprávněn předmět pronájmu dále pronajímat či předat do držby třetím osobám. Nájemce potvrzuje, že byl

pronajímatelem před zapůjčením předmětu pronájmu seznámen s jeho provozem, s bezpečnostními

podmínkami jeho provozu a že převzal Provozní řád předmětu pronájmu. Nájemce zejména bere na vědomí, že při provozu předmětu pronájmu je plně zodpovědný za ochranu zdraví všech osob využívajících předmět pronájmu, osob v okolí předmětu pronájmu i za ochranu majetku pronajímatele a dalších osob. Zejména je nájemce povinen u předmětu pronájmu dbát na rizika způsobená ohněm, deštěm, větrem a dalšími nebezpečnými vlivy. V případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožující předmět pronájmu nebo osoby užívající předmět pronájmu je nájemce povinen okamžitě ukončit provoz předmětu pronájmu a v případě problému bezodkladně informovat pronajímatele.

Doba pronájmu

Od:

Do:

Seznam položek k pronájmu

Jednotková cena

 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ CENA ZA PRONÁJEM

 

 

 1. PODMÍNKY PRONÁJMU
 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu v řádném provozuschopném stavu a ve smluveném termínu a na smluveném místě.
 3. Při převzetí předmětu pronájmu je nájemce povinen předložit pronajímateli jeden platný a čitelný doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje v této smlouvě a pronajímatel je oprávněn si opatřit kopii dokladu totožnosti nájemce a tuto kopii učinit přílohou smlouvy. Z důvodu zajištění bezpečnosti musí být nájemce starší 18 let.
 4. V případě využití služeb doručení je nájemce povinen zajistit přístup na pozemek a vhodné podmínky pro umožnění instalace a deinstalace předmětu pronájmu, v případě nafukovacích atrakcí musí být k dispozici zásuvka na 230V.
 5. Pronajímatel i nájemce, případně jimi zmocněné osoby, si ve smlouvě písemně odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a jejich stav a uvedou zde také způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu zpět pronajímateli a cenu za pronájem předmětu nájmu. V případě nedodržení termínu a zejména času vrácení předmětu pronájmu bude nájemci doúčtováno nájemné za další den pronájmu dle aktuálního ceníku, a to za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu pronájmu.
 6. Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu se platí při převzetí předmětu nájemcem v hotovosti pronajímateli nebo jím zmocněné osobě, pokud není stanoveno jinak.
 7. Nájemce je povinen vrátit předmět pronájmu pronajímateli ve smluveném termínu a čase na smluveném místě ve stejném stavu, jako měl předmět pronájmu při převzetí, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
 8. Nájemce byl řádně seznámen s bezpečnostními podmínkami obsluhy a provozu předmětu nájmu
 9. V podobě provozního řádu, stejně tak s postupem instalace a deinstalace v podobě instalačního návodu, které jsou přílohami této smlouvy.
 10. Případné speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek silnic a záborů veřejného prostranství, , si zajišťuje nájemce na své náklady.
 11. Nájemce nesmí, bez předchozího svolení pronajímatele, provádět na předmětu pronájmu jakékoliv
 12. Nájemce zejména bere na vědomí, že při provozu nafukovacích atrakcí a dalších předmětů pronájmu, je plně zodpovědný za ochranu zdraví všech osob využívajících předmět pronájmu, osob v okolí předmětů pronájmu i za ochranu majetku pronajímatele a dalších osob. Nájemce odpovídá za všechny majetkové i nemajetkové škody, které vzniknou při porušení pravidel používání předmětu pronájmu jak pronajímateli, tak i třetím osobám.
 13. Nájemce je povinen zajistit předmět pronájmu proti krádeži či neoprávněné manipulaci po celou dobu trvání pronájmu.
 14. V případě, že nájemce vrátí předmět s neúplným příslušenstvím, je povinen nahradit škodu na chybějícím příslušenství ve výši uvedené v ceníku příslušenství.
 15. Nájemce je povinen udržovat předmět pronájmu v provozuschopném stavu, chránit jej před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, zničením, zcizením apod. Při znečištění nebo poškození odpovídá nájemce za uvedení předmětu pronájmu do původního stavu. Případné náklady vynaložené pronajímatelem na uvedení předmětu pronájmu do původního stavu budou nájemci vyúčtovány. Úklid znečištěného předmětu pronájmu (např. barvy-malování na obličej, mokré konfety atp.) je zpoplatněn částkou 1000 Kč. V případě rozsáhlého poškození (např. trhlina o délce více než 30 cm) předmětu pronájmu, jak po stránce funkční tak estetické, nebo v případě, že dojde k odcizení předmětu nájmu, bude nájemci vyčíslena a vyúčtována náhrada škody za předmět pronájmu ve výši v místě a čase obvyklé, a to až do výše pořizovací ceny předmětu pronájmu. Cenu opravy stanoví pronajímatel dle rozsahu škody.
 16. Nájemce užívá předmět pronájmu na vlastní nebezpečí a odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho provozem, a to včetně škod vzniklých z nedbalosti či jiné nevhodné činnosti. Nájemce rovněž odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností na zdraví a majetku třetích osob. Nájemce též odpovídá za ztrátu nebo odcizení předmětu pronájmu nebo jeho části a je povinen skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli a Policii ČR. Do dne písemného oznámení o ztrátě či zcizení předmětu pronájmu je nájemce povinen hradit pronajímateli dohodnutou cenu nájmu.
 17. Podpisem smlouvy a předáním předmětu pronájmu nájemci přechází na nájemce veškerá zodpovědnost z provozu, uskladnění a přepravy předmětu nájmu až do doby jeho vrácení zpět pronajímateli.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že nájemce poruší některé z ustanovení této smlouvy, je pronajímatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a odebrat nájemci předmět nájmu na náklady nájemce. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli dohodnutou cenu nájmu v plné výši. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 1. PROHLÁŠENÍ K POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených a číslovaných písemných

dodatků. Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů. Pronajímatel tímto prohlašuje, že získané osobní údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Podpis pronajímatele

Podpis nájemce

 

Byl(a) jsem zaškolen(a) o podmínkách provozu a seznámen(a)

s bezpečnostními a uživatelskými podmínkami provozu pronajatých atrakcí a

vybavení. Souhlasím s uvedenými podmínkami pronájmu.

 

 

WWW.PARTYHRAD.CZ                  TEL. 792 332 107                PARTYHRAD@SEZNAM.CZ

Chceš pomoct s výběrem?
Ahoj 👋
Potřebuješ pomoct s výběrem hradu?